Project Description

Jednalo se o úpravu stávající okružní křižovatky a jejího bezprostředního okolí na výjezdu silnice I/14 z Rychnova nad Kněžnou směrem na jih. Hranice stavby na silnici I/14 byla přibližně 50 metrů severně od středu křižovatky a přibližně 100 metrů jižně. Na ulici Pod Budínem byla hranice záměru přibližně 50 metrů od středu křižovatky. Z hlediska technologie prací a dopravně inženýrských opatření byla stavba rozdělena do dvou etap.

Zahajovací práce spočívaly v přípravě území, terénních úprav, zařízení staveniště, zhotovení dočasného dopravního značení. Poté došlo na frézovací a bourací práce. Následovala úprava odvodnění, ochrana kanalizace, přeložka a úprava vodovodu a zřízení veřejného osvětlení. Po realizaci nové spojovací větve Pod Budínem začaly práce na samotné rekonstrukci okružní křižovatky. Pláň se sanovala vrstvou z hrubého drceného kameniva HDK 63/125 a vrstvou ze stěrkodrtě ŠD 0/63. Po osazení kamenných obrubníků do lože z betonu se realizovaly podkladní vozovkové vrstvy. Nejprve nestmelené vrstvy ze štěrkodrtě ŠD 0/32 a později stmelené vrstvy z cementové stabilizace SC C3/4. Na tuto vrstvu se položily asfaltové vozovkové vrstvy. Nakonec se dodláždily ostatní zpevněné plochy, dokončily se práce na veřejném osvětlení, odstranilo se dočasné dopravní značení, osadilo se svařované bezpečnostní zábradlí a ocelové silniční jednostranné svodidlo. Součástí stavby bylo zajištění svislého a vodorovného dopravního značení.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 07/2019 – 12/2019
Cena prací: 23,04 mil. Kč

Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními kapacitami vyjma provedení asfaltových postřiků, pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu a realizace veřejného osvětlení. Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. realizovala vlastními kapacitami provedení asfaltových postřiků a pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu.

Galerie