Project Description

Objekt SO 127 řešil modernizaci silnice II/315 mezi výjezdem z křižovatky na Sloupnici a začátkem obce Hrádek. Délka úpravy činila 705m ve staničení 20,245-20,950. Trasa v celé délce klesá v odřezu po strmém úbočí k Hrádku do údolí Tiché Orlice. Území, kterým prochází, je možno charakterizovat jako horské. Hlavní závady tohoto úseku komunikace byly poruchy v krytu vozovky způsobené neúnosným materiálem v násypu, nefunkční, případně chybějící odvodnění a nejednotné šířkové uspořádání. Stavební práce spočívaly v odstranění vozovkových vrstev a kompletním odtěžení zemního tělesa vozovky. Bylo nasypáno nové zemní těleso vyztužené geomřížemi, přičemž lícová strana násypu byla zpevněna ocelovou mříží. Dále bylo vybudováno 5 nových propustků a odvodnění komunikace, byly provedeny vozovkové vrstvy ze štěrkodrtě, cementové stabilizace a asfaltová vozovka z ACP 16+, ACO 11+. Podél komunikace bylo osazeno ocelové silniční svodidlo H1 v délce 669 m. Do místa zářezu se osadily betonové obrubníky spolu s vodicími proužky a uličními vpusťmi. Akce byla realizována převážně vlastními kapacitami. Pokládka a zhotovení vozovkových vrstev z asfaltobetonu byly zajištěny dceřinou společností SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.

Objednatel: Pardubický kraj
Realizace: 04/2019 – 09/2019
Cena prací: 39,27 mil. Kč

Výkopové práce 17 893 m3
Násyp nového silničního tělesa 18 051 m3
Vyztužení násypového tělesa geomřížemi 36 154 m2
Pohledová plocha tělesa z ocelových mříží 3 052 m2
Propustky DN 500 62 m
Vozovkové vrstvy z ŠD 5 892 m2
Vozovkové vrstvy z SC I 5 074 m2
ACP 16+ 4 919 m2
ACO 11+ 4 806 m2

Galerie