Project Description

Jednalo se o rekonstrukci dvoupólového mostu přes Divokou Orlici. Celková délka mostu je 47,684 m, šířka mostu 11,20 m a výška mostu nad dnem toku 5,10 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří mostní prefabrikované nosníky KA-73 délky 18,0 m a výšky 850 mm. Rekonstrukce mostu byla prováděna  po polovinách se zachováním silničního provozu. Práce spočívaly v odstranění mostního příslušenství, izolačního souvrství, spřažené desky, závěrných zdí a přechodových oblastí. Výkopy přechodových oblastí byly zajištěny záporovým pažením. Byla provedena reinjektáž kabelových kanálků předpínací výztuže, repase mostních ložisek, nové ŽB nadpodporové příčníky spolu s novou kotvenou spřaženou deskou, závěrné zdi a přechodové desky. Původní spodní stavba a nosná konstrukce byla celoplošně sanována. Kolem opěr byly provedeny dlažby z lomového kamene a kamenný zához. Na nosné konstrukci bylo provedeno hydroizolační souvrství s ochranou izolace z litého asfaltu, nové odvodnění mostu, osazeny ocelové povrchové dilatační závěry a monolitické římsy ze železobetonu. Na římsy se osadilo ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Součástí stavby bylo zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VDZ a SDZ. Pokládku vozovkových vrstev zajišťovala společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 07/2018 – 05/2019
Cena prací: 18,48 mil. Kč

Galerie