Project Description

– výstavba splaškové gravitační kanalizace celkové délky 1 845 m z potrubí PP ULTRA-RIB 2 DN 250 mm SN 10, hloubka kanalizace 2,50 m – 5,00 m
– výstavba splaškové tlakové kanalizace celkové délky 1 930 m z potrubí PE d90 mm prováděná bezvýkopovou technologií pomocí řízených protlaků
– výstavba kanalizačních přípojek v počtu 89 ks
– výstavba 2 ks přečerpávacích stanic odpadních vod DN 2 500 mm pažených pomocí štětovnic
– oprava živičné komunikace celkové plochy 4 000 m2

Objednatel: Město Přelouč
Realizace: 06/2020 – 12/2021
Cena prací: 33,55 mil. Kč

Galerie