Project Description

Realizace díla protipovodňové ochrany města Žamberk spočívala ve výstavbě liniových opatření, jako jsou nové železobetonové zdi, mobilní hrazení, zemní valy, navýšení stávajících nábřežních zdí a podzemní štětové stěny. Dále byly v rámci veřejné zakázky realizovány přeložky inženýrských sítí (RWE, ČEZ, CETIN, vodovod, kanalizace), opatření na kanalizacích (tabulové uzávěry, zpětné klapky, šoupata), opatření na stávajících vodohospodářských objektech (uzávěr náhonu, úprava jezu). Protipovodňové opatření bylo navrženo na návrhový průtok Q20 s převýšením 10 cm. Stavební objekty SO-01.2. a SO-01.2-1. na levém břehu v ř.km 44,9312 – 45,5445 byly z důvodu zachování stávajících podmínek zpracovány na Q100. Součástí akce bylo rovněž provedení kácení, pasportizace dotčených komunikací a přilehlé výstavby a zpracování dílenských výkresů v nezbytně nutném rozsahu. Akce byla realizována převážně vlastními kapacitami vyjma provedení trvalých štětovnic.

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik
Realizace: 06/2018 – 04/2021
Cena prací: 116,16 mil. Kč

Základní parametry celé stavby

• délka ochranné hráze / zdi 2 837,46 m
• délka mobilního hrazení 60,39 m

Galerie